Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Evorpský den muzikoterapie

Matěj Lipský, Jiří Kantor, Lubomír Holzer, Ivo Sedláček

Evropský den muzikoterapie

I. Evropský den muzikoterapie se uskutečnil pro oblast sociální v Centru sociálních služeb Tloskov pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a pro oblast zdravotnictví na Klinice rehabilitačního lékařství I. Lékařské fakulty UK pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví Toma Philippa.

 

V loňském roce schválila Evropská muzikoterapeutická konfederace (EMTC) na návrh Holandska první Evropský den muzikoterapie, který se uskutečnil v sobotu 15. 11. 2014. Cílem byla podpora oboru muzikoterapie napříč jednotlivými státy EU. Česká republika je součástí této konfederace, a tak připravila několik akcí spojených s muzikoterapií, z nichž dvě nejvýznamnější byly zaměřeny na muzikoterapii ve zdravotnictví a muzikoterapii v oblasti sociální. Partnerem těchto akcí byla Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA).

 

Muzikoterapie v oblasti zdravotní

Již v pátek 14. 11. 2014 proběhla na Klinice rehabilitačního lékařství I. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze mezinárodní konference zaměřená na muzikoterapii ve zdravotnictví.

Zahájení patřilo panu náměstkovi ministra zdravotnictví MUDr. Tomovi Philippovi, Ph.D., MBA. Ten vyzdvihl význam muzikoterapie pro oblast zdravotnictví a to nejen v psychoterapeutické oblasti.

Následovalo uvítání Doc. MUDr. Olgy Švestové, Ph.D. přednostky kliniky a MUDr. Yvony Angerové, Ph.D., MBA.

Za Muzikoterapeutickou asociaci České republiky  a zároveň za CSS Tloskov vystoupil Mgr. Matěj Lipský, Ph.D., který kromě přivítání účastníků konference upozornil na potřebu muzikoterapie nejen ve zdravotnictví, ale také v oblasti školství a sociálních služe. Následně pozval všechny přítomné na druhý den na praktické workshopy do CSS Tloskov.

 

Konference přinesla zajímavé přednášky zaměřené na muzikoterapii napříč jednotlivými odvětvími zdravotnictví. Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, Dr.Sc. (emeritní přednosta kliniky) představil muzikoterapii očima neurologa. Nechyběla ani jeho aktivní hra na djembe, kterou všichni přítomní ocenili bouřlivým potleskem.

MUDr. Markéta Janatová představila výzkumy zaměřené na trénink stability motorických a kognitivních funkcí prostřednictvím muzikoterapie. Muzikoterapii z pohledu geriatra přednesl v poutavém příspěvku MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. a muzikoterapii z pohledu pediatra představila v neméně zajímavé prezentaci MUDr. Marcela Litovová.

Výzkumný pohled zaměřený na muzikoterapii v kardiologii představil ve videopříspěvku Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Wolfgang Mastnak z univerzity v Šanghaji. Druhý zahraniční host Mgr. Anton Gúth ze Slovenska se teoreticky i prakticky zaměřil na téma „rytmus“. Toto téma je zároveň obecným tématem prvního Evropského dne muzikoterapie napříč evropskými státy a mimo ně např. Izraele.

Muzikoterapii v psychiatrii představila prostřednictvím výzkumu Mgr. Jana Fojtíčková, muzikoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii Mgr. Silvie Táborská a Mgr. Miroslava Uhlířová. Nechyběl ani pohled na muzikoterapii očima klinické logopedky Mgr. Petry Zdeňkové a klinické psycholožky PhDr. Jany Procházkové.

Hlavní organizátorka Evropského dne muzikoterapie zaměřeného na zdravotnictví Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., která je zároveň jednatelkou za Českou republiku v Evropské muzikoterapeutické konfederaci, představila dva příspěvky: První byl zaměřený na muzikoterapii v oblasti rehabilitačního lékařství a druhý byl zaměřený na muzikoterapii v prevenci a léčbě psychosomatických onemocnění. Tento druhý příspěvek byl však připraven ve spolupráci s anesteziologem MUDr. Ivanem Vondřichem.

Závěr konference patřil společné hudební improvizaci na bicí a perkusní hudební nástroje pod odborným vedením Mgr. Antona Gútha a jeho spolupracovníků.

 

 

Muzikoterapie v oblasti sociální

Na samotný Evropský den muzikoterapie, tedy na sobotu 15. 11. 2014, bylo naplánováno praktické setkání s muzikoterapií v sociálních službách. Pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí paní Michaely Marksové proběhly v Centru sociálních služeb Tloskov, jehož je MPSV zřizovatelem, praktické workshopy a semináře zaměřené na muzikoterapii.

 

Veřejnost měla možnost seznámit se s muzikoterapeutickým modelem Mgr. Tomáše Procházky (Pedagogická fakulta Univerzity Kalovy). Tento model je praktikován v CSS Tloskov týmem více jak dvaceti muzikoterapeutů. Předem přihlášení účastníci workshopů si tak mohli v malých skupinkách vyzkoušet prožitkovou hudební vlnu, která byla vedena od abreakce, přes relaxaci k závěrečné hudební aktivaci. Takto pojatá muzikoterapie je často využívána v zařízeních zaměřených na pobytové a ambulantní sociální služby.

 

Pro klienty CSS Tloskov, jimiž jsou lidé s mentálním i kombinovaným postižením, ale také pro zaměstnance, připravili speciální program zástupci Muzikoterapeutické asociace České republiky:

 

Z Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci představil svůj model PaedDr. Lubomír Holzer. Z Pedagogické fakulty téže univerzity přispěl svým seminářem autor odborných muzikoterapeutických publikací Mgr. Jiří Kantor, PhD.

Známý muzikant a skladatel relaxační hudby Ivo Sedláček se svým spolupracovníkem připravili skupinovou muzikoterapeutickou relaxaci pro klienty s mentálním postižením. Následně zahráli u klientů CSS Tloskov s nejtěžším postižením přímo v jejich domovech. Zpětná vazba ze strany klientů byla neuvěřitelná. Klienti s těžkým kombinovaným postižením vnímali hudbu celým svým tělem, byli po celou dobu vysoce koncentrováni a zároveň uvolněni. Někteří z nich pouze naslouchali jiní se vokálně či pohybově zapojovali. Živá hudba tak vstoupila do jejich domovů a dokázala, že muzikoterapie v oblasti sociálních služeb má své neopominutelné místo, neboť je vysoce efektivní.

 

 

Ředitel CSS Tloskov Mgr. Matěj Lipský, Ph.D., který celý den zahajoval, se následně představil v netradiční roli muzikoterapeuta. Připravil prožitkový workshop zaměřený na model Podpůrné vývojové muzikoterapie. Tomuto muzikoterapeutickému modelu se před působením v CSS Tloskov řadu let prakticky i výzkumně věnoval v jiných zařízeních.

 

V rámci doprovodného programu, který byl připravován ve spolupráci s neziskovým spolkem Adventor, se představil talentovaný klavírista s Aspergerovým syndromem Denis Szalbot, který nedávno úspěšně reprezentoval Českou republiku na hudebním festivalu v Jižní Koreji. Zazněla díla Bedřicha Smetany, Nikolaje Andrejeviče Rimsiho-Korsakova, Izáka Berkoviče a dalších klasiků, ale také vánoční koledy.

 

Závěr dne patřil hudební improvizaci na téma „rytmus“, do které se pod vedením PaedDr. Lubomíra Holzera  aktivně zapojili všichni zúčastnění. Společně tak hráli lidé s postižením i bez postižení. Vzájemná improvizovaná hudba dokázala, že je univerzální řečí, které všichni rozumí a přináší radost těm, co hrají i ostatním, kteří jí jen naslouchají.

 

Evorpský den muzikoterapie v České republice tak představil mnoho podob a směrů oboru muzikoterapie. V příštím roce se tento den uskuteční znovu. Tentokrát se, kromě muzikoterapie ve zdravotnictví a v sociálních službách, dozvíme i o muzikoterapii v oblasti školství. Máme se na co těšit.

Více informací o Evropském dni muzikoterapie

http://www.europeanmusictherapyday.com

 

 

European Day of Music Therapy in the Czech Republic

 

I. European Day of Music Therapy was held for the area of social welfare in the Centre of Social Services Tloskov under the auspices of Mrs. Michalea Marksová, the Minister of Labour and Social Affairs and was also held for the area of health care at the Clinic of the Rehabilitation Medicine of the First Faculty of Medicine of the Charles University under the auspices of Mr.Tom Philippe, the Deputy Minister of Health.

Last year, the European Music Therapy Confederation (EMTC), based on a proposal from the Netherlands, approved the first European Day of Music Therapy, which took place on Saturday 15th November 2014. The aim was to support the field of music therapy across EU countries. The Czech Republic is a part of this Confederation, and has prepared several events associated with music therapy, two of the most significant events were focused on music therapy in the health sector and in the area of social welfare. The Music Therapy Association of the Czech Republic (CZMTA) was the partner of these events.

 

Music therapy in the field of health

Already on Friday 14th November 2014, the International conference on music therapy in health care was held at the Clinic of the Rehabilitation Medicine of the First Faculty of Medicine of the  Charles University in Prague.

The introductory speech was pronounced by MUDr. Tom Philippe, Ph.D., MBA, the Deputy Minister of Health who emphasized the importance of music therapy for a range of health care, and not only in the area of psychotherapeutic scope. It was followed with the welcome of Doc. MUDr. Olga Švestová the head of the clinic and MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA. On behalf of Music Therapy Assosiation of the Czech Republic and also CSS Tloskov, Mgr. Matěj Lipský, Ph.D. delivered his speech, besides welcoming all the participants of the conference, he also pointed out the need for music therapy not only in the health sector, but in the field of education and social services too. Subsequently, he invited all present people on the second day of the practical workshops to CSS Tloskov.

 

The conference brought interesting lectures focused on music therapy across sectors of health care. Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, Dr.Sc. (emeritus head of clinic) introduced the music therapy from the perspective of a neurologist. His active playing on djembe was appreciated by thunderous applause of the participants. MUDr. Markéta Janatová presented the research focused on the training of the stability of motoric and cognitive functions through music therapy. Music therapy from the perspective of geriatrician was delivered in captivating contribution by MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. and music therapy from the perspective of a pediatrician, in equally interesting presentation, by MUDr. Marcela Litovová.

 

Research insight focused on music therapy in cardiology was presented by Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Wolfgang Mastnak from the University of Shanghai via video presentation. The second foreign presenter Mgr. Anton Gúth from the Slovak Republic was theoretically and practically focused on the theme of "rhythm". This theme is at the same time the general theme of the first European Day of Music Therapy across European countries and outside them, for example, in Israel.

Mgr. Jana Fojtíčková presented music therapy in psychiatry through research, Mgr. Silvie Táborská and Mgr. Miroslava Uhlířová presented music therapy in physiotherapy and ergotherapy. There were the perspectives of clinical speech therapist Mgr. Petra Zdeňková and clinical psychologist PhDr. Jana Procházková, focused on music therapy.

 

Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., the main organizer of the European Day of Music Therapy focused on health care, who is also representative of the Czech Republic in the European Music Therapy Confederation, introduced two contributions: The first was focused on music therapy in the field of rehabilitation medicine and the second was focused on music therapy in prevention and treatment of psychosomatic diseases. The second one, however, was prepared in cooperation with the anesthesiologist MUDr. Ivan Vondřich. As the conclusion of the conference was the musical improvisation on percussion and percussive instruments under leadership of Mgr. Anton Gúth and his associates.

 

 

Music therapy in the field of social services

The European Day of Music Therapy, i.e., on Saturday 15th November 2014, was scheduled for a practical meeting with music therapy in social services.

Practical workshops and seminars on music therapy, under the auspices of Mrs. Michalea Marksová, the Minister of Labour and Social Affairs, took place in the Centre of Social Services Tloskov, founded by MLSA (MPSV).

 

The public had the opportunity to get acquainted with the music therapy model of Mgr. Tomáš Procházka (Faculty of Education of the Charles University). This model is practiced in the CSS Tloskov by a team comprising of more than twenty music therapists. The workshops participants, those who were signed in advance, could try in small groups experiential music wave, which was headed from abreaction, through relaxation to the final music activation. Thus conceived music therapy is often used in facilities aimed at residential and outpatient social services.

The representatives of the music therapy Association of the Czech Republic prepared a special program not only for the clients of CSS Tloskov, i.e.: the people with mental or multiple disabilities, but also for employees.

PaedDr. Lubomír Holzer, Faculty of Philosophy of the Palacky University Olomouc, introduced his model. The author of music therapy publications Mgr. Jiří Kantor, PhD, Faculty of Education of the Palacky University, contributed with the seminar.

Ivo Sedláček, a well-known musician and composer of relaxing music, with his associate, prepared group music therapy relaxation for the clients with mental disabilities. Subsequently, they played for clients with the toughest disabilities of CSS Tloskov directly in their homes. The feedback from clients was incredible. The clients with severe multiple disabilities perceived music through their body. They were intensely focused and at the same time relaxed. Some of them only listened to it, others were involved vocally or physically. Live music entered into their homes and proved that music therapy in the field of social services has its indispensable role because of being highly effective.

 

Mgr. Matěj Lipský, Ph.D., the Director of CSS Tloskov, who opened all day, presented himself in a non-traditional role of a music therapist. He prepared an intensive workshop focused on the model of Supportive Developmental Music Therapy. He devoted to this music therapy model both practically and theoretically for several years in other facilities before he started working in CSS Tloskov.

 

In the framework of the accompanying programme, which was prepared in cooperation with the non-profit association Adventor, the talented pianist Denis Szalbot with Asperger syndrome, who recently represented the Czech Republic at a music festival in South Korea very successfully, introduced himself performing the work of Bedřich Smetana, Nikolai Andrejevic Rimski-Korsakov, Isaac Berkovich and other classic composers, on the top of it, including Christmas carols.

End of the day belonged to the musical improvisation on the theme of "rhythm", which involved all the participants lead by PaedDr. Lubomír Holzer.

Disabled people were playing together with non-disabled people. Mutual improvised music proved it is a universal language that everyone understands and brings joy to those who play and also others who just listen to it.

European Day of Music Therapy in the Czech Republic introduced many forms and varieties in the field of music therapy. This day will take place again in the following year. This time, in addition to music therapy in health and social services, we will learn about music therapy in the field of education.

We look forward to it.

For further information about the European Day of Music Therapy in CSS Tloskov see this video stream:

 

http://youtu.be/RbqjDefW4Ao