Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

SYSTEMICKÝ VÝCVIK V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH ZDEŇKA ŠIMANOVSKÉHO

Výcvik třetí běh - stručná anotace

Vážené kolegyně a kolegové,

v září tohoto roku otevíráme v Praze třetí (tentokráte již dvouletý)

SYSTEMICKÝ VÝCVIK V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH

Praha 2012 až 2014

metody expresivních terapií pracují s hudbou, zpěvem, dramatem a autentickým nebo tanečním pohybem. Lze je využít v řadě profesí : při terapii, ve výchově, při výuce, v prevenci, i k vlastnímu rozvoji. Uvolňují spontánní tvořivost, dispozice a vlohy, upevní naše hranice a zlepší celkovou kvalitu života. V případě tohoto výcviku jsou navíc umocněny užitím principů systemických konstelací.

absolventi druheho behu

(absolventi 2. běhu)

Některá z témat výcviku :

kořeny léčby hudbou, dramatem, zpěvem a tancem, tři systemické zákony, archetypy, pět potřeb duše, rozvoj intuice a řeči těla, sebereflexe a vztah k sobě, skupinová dynamika, druhy konfliktů a jednání v krizových situacích, jak zvládat burn out syndrom, muzikoterapie pro děti malé, školní a dospívající, pro osoby se speciálními potřebami a pro seniory, aktivní a receptivní metody, relaxace, práce s písní, pohádkou, pohlazení hudbou, videotréning, dramaterapie a teatroterapie, psychogymnastika a psychodrama, hudební konstelace, muzikoterapie ve vodě a v přírodě.

Metody expresivních terapií a konstelací se zde umocňují, přínos je informativní i praktický. Výcvik je sebezkušenostní a představuje významný pokrok v osobním rozvoji, i na cestě k profesi „muzikoterapeut“.

 Výstupní Certifikát je garantován Sekcí systemické muzikoterapie Čs. psychoterapeutické společnosti při ČLS (Česká lékařská společnost). Hlavní lektor : Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, UK Praha, supervizor CZMTA. Externí lektoři: MUDr Marcela Litovová, pediatr a supervizor CZMTA a Mgr. Matěj Lipský, muzikoterapeut a předseda CZMTA.

Zahájení : v pátek 14. září 2012 v 17.00 hodin v Krizovém centru RIAPS, Praha.

Více informací o výcviku najdete na : www.simanovsky.wbs.cz

Těšíme se na Vás !

Zdeněk a Jarka, asistentka výcviku


Zdenek

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský

Prošel celou řadou zaměstnání. Byl sanitářem, průvodcem, ošetřovatelem v PL, učitelem, po revoluci se jako zástupce starosty podílel na založení krizového centra RIAPS, kde pak působil osm let na lince důvěry. Absolvoval dramaturgii na DAMU, jednooborovou psychologi na FF UFP, výcviky v klasické psychoterapii, voice dialogu a dva v konstelacích, déledobý kurz muzikoterapie. V současnosti má soukromou praxi, vede kurzy pro firmy, pedagogy a budoucí muzikoterapeuty, učí externě na PeDF UK a spolupracuje s médii. Je autorem a spoluautorem sedmi knih a dvou DVD, několika CD, scénářů pro rozhlas a televizi. Je zakládajícícm členem: Sekce muzikoterapie Čs. Psychoterapeutické společnostipři ČLS (kterou od roku 2006 vede), České asociace systemických konstelací ČASK a Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA).