Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Kurzy a výcviky

Kurzy 2013:

Nový kurz Matěje Lipského s garancí Muzikoterapeutické asociace ČR 2019-2020

06. 02. 2019

200 hodinový kurz bude zaměřen na praktickou muzikoterapii. Bude se opírat o zkušenosti hlavního lektora a bude veden převážně prožitkovou formou. Nebudou však chybět praktické i teoretické bloky. Kurz je určen všem zájemcům o muzikoterapii.

Zobrazit celý článek

Nový běh dlouhodobého kurzu muzikoterapie Matěje Lipského

07. 07. 2015

Kurz bude zaměřen na praktickou muzikoterapii. Bude se opírat o zkušenosti hlavního lektora a bude veden převážně prožitkovou formou. Nebudou však chybět praktické i teoretické bloky. Kurz je určen všem zájemcům o muzikoterapii.

 

Lektor kurzu:

PhDr. Matěj Lipský, Ph.D. – muzikoterapeut, psycholog a speciální pedagog. V současné době pracuje jako ředitel Centra sociálních služeb Tloskov a supervizor s garancí CZMTA. Jako muzikoterapeut pracoval v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinou terapií při Thomayerově nemocnici, v hloubětínském DS Paprsku, v integrační MŠ Sulanského a v soukromé praxi. Přednášel muzikoterapii na Univerzitě Karlově. Je autorem řady odborných článků a publikací. Je místopředsedou Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA).

Další lektoři: Wolfgang Mastnak, Jiří Kantor, Jana Weber, Jiří Pazour

 

Témata kurzu:

Muzikoterapeutické systémy

Model podpůrné vývojové muzikoterapie

Muzikoterapie u lidí se zdravotním postižením

Rehabilitační a klinická muzikoterapie

Muzikoterapeutický proces (příprava, realizace, dokumentace, ukončení, evaluace)

Hudba jako informační médium – hudební komunikace, analogie, projekce

Muzikoterapeutické metody (improvizace, interpretace, kompozice, poslech hudby)

Muzikoterapie jako součást expresivních terapií

Muzikoterapeutická supervize

Sound Work

 

Absolventi kurzu obdrží osvědčení s počtem absolvovaných hodin, které budou započítány do oddílu „teorie a dovednosti muzikoterapie“ v rámci profesní garance Muzikoterapeutické asociace České republiky.

 

Kurz bude rozdělen do období dvou let celkem bude obsahovat 200 vyučovacích hodin dovedností a teorie muzikoterapie prostřednictvím prožitkově vedených seminářů. První setkání se uskuteční 27. – 29. 11. 2015 v Praze. Na tomto kurzu budou dohodnuty termíny dalších setkání.

 

Počet míst v kurzu je omezen.

 

Zájemci piště o další informace na muzikoterapeut@gmail.com

Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie FMT

25. 09. 2014

Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie, zaměřené na stimulaci funkcí lidského těla (FMT).

Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková M.A., R-DMT, PhDr. Katarína Grochalová

 

Anotace

První blok je věnován tanečně pohybové terapii s konkrétním zacílením na vybrané skupiny . Tato část kurzu je pojata jak odborně, tak především sebezkušenostně s důrazem na vlastní prožitek. Pozornost bude zaměřena na možnosti využití tanečně pohybové terapie u  děti se spec. potřebami, psychiatrických klientů, duševně nemocných, seniorů (ať s demencí, omezením hybnosti či zdravějších), připadně mentálně postižených. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru a se specifiky v přístupu a využití konkrétních metod a technik tanečně pohybové terapie  u vybraných skupin.

Druhý blok  účastníkům předloží  základní vhled do  teorie a praxe pojetí muzikoterapie. Důraz bude kladen na představení a využití Švédské metody FMT. FMT metoda je muzikoterapie zaměřená na stimulaci funkcí lidského těla. Účastníci si prostřednictvím prožitkové formy, vyzkoušejí základní principy a styčné body FMT. Dále se seznámí s pojetím Kreativní kognitivně-behaviour orientovaná muzikoterapie, která vychází ze švédského   programu  MUISK –  Musik inför skolan – tj. hudba u dětí předškolního věku.

 

Cena: 2700 Kč   (od 10:00 hod.-18:00 hod. vč.přestávek/16 vyuč.hod.ve 2 blocích)

 

Termín: 22.-23.11.2014

 

Omezený počet účastníků!

Kurz je akreditován MŠMT a MPSV . V rámci akreditace MŠMT je kurz určen především pro speciální pedagogy a psychology  a v rámci MPSV  pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117a Zákona), pracovníky v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona) a sociální pracovníky (dle § 111 Zákona ).

Nově garance CZMTA  - tj.hodinovou dotaci kurzu si můžete započítat do muzikoterapeutického vzdělání

Informace a přihlášky na www.creatis.cz

Kurz využití muzikoterapie a muzikofiletiky

25. 09. 2014

Využití muzikoterapie a muzikofiletiky při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami/při práci s klienty s kombinovaným postižením.

 

Vyučující: Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., Mgr. Bc. Svatava Drlíčková

Anotace

Kurz je pojat především sebezkušenostně .V prvním bloku bude pozornost zaměřena na možnosti využití muzikoterapie a muzikofiletiky jak ve  vzdělávacím procesu u cílových skupin, tak v sociálních službách. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru a se specifiky v přístupu a využití konkrétních metod a technik muzikoterapie u vybraných skupin (např. osob s mentálním postižením, osob s postižením motoriky apod.). Budou obeznámeni s muzikoterapeutickou metodou Ikapus a jejím vhodným využitím v praxi. Budou mít možnost nahlédnout do kazuistik vybraných případových studií.

Druhý blok je zacílen na  používání hlasu, využívání hudby a prvků muzikoterapie, která podněcuje tvořivou práci s jednoduchými a netradičními nástroji v profesní činnosti i v osobním životě. Nabídne činnosti věnované dechu, hlasu a tělu. Seznámí účastníky s netradičními hudebními nástroji, improvizací a také možností jak relaxovat s hudbou. Blok je veden převážně prožitkově s využíváním velkého množství hudebních nástrojů. Je veden tak, aby se mohli účastni všichni zájemci bez nutné předchozí hudební znalosti.

Termín : 1.- 2.11. 2014

 

Cena: 2 650 Kč  (od 10:00 hod.-18:00 hod. vč.přestávek/16 vyuč.hodin ve 2 blocích)

 

Omezený počet účastníků!

 

Kurz je akreditován MŠMT a MPSV . V rámci akreditace MŠMT je kurz určen především pro speciální pedagogy a psychology  a v rámci MPSV  pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117a Zákona), pracovníky v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona) a sociální pracovníky (dle § 111 Zákona ).

 

Nově garance CZMTA (tj.hodinovou dotaci kurzu si můžete započítat do muzikoterapeutického vzdělání)

Informace a přihlášky na www.creatis.cz

MUZIKOTERAPEUTICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ v Tloskově, 25.–26. května 2013

27. 03. 2013

Supervizní seminář je určený pro členy CZMTA i pro další zájemce kteří mají chuť a potřebu reflektovat svoji muzikoterapeutickou práci.  Supervizní seminář povedou Mgr. Tomáš Procházka a Mgr. Markéta Gerlichová.

Seminář je pro 10 účastníků a je koncipován tak, aby zajistil pro každého cca 60 - 70 minut přímé supervize. Každý z účastníků by měl být připravený nabídnout k práci svůj supervizní případ (videozáznam, přímá ukázka práce, případně osobní supervizní téma). Zájemci o supervizní seminář se mohou přihlásit u Tomáše Procházky na tel. 774 489 217, nebo e-mailem (haros@volny.cz).

Zobrazit celý článek