Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Kurz využití muzikoterapie a muzikofiletiky

Využití muzikoterapie a muzikofiletiky při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami/při práci s klienty s kombinovaným postižením.

 

Vyučující: Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., Mgr. Bc. Svatava Drlíčková

Anotace

Kurz je pojat především sebezkušenostně .V prvním bloku bude pozornost zaměřena na možnosti využití muzikoterapie a muzikofiletiky jak ve  vzdělávacím procesu u cílových skupin, tak v sociálních službách. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru a se specifiky v přístupu a využití konkrétních metod a technik muzikoterapie u vybraných skupin (např. osob s mentálním postižením, osob s postižením motoriky apod.). Budou obeznámeni s muzikoterapeutickou metodou Ikapus a jejím vhodným využitím v praxi. Budou mít možnost nahlédnout do kazuistik vybraných případových studií.

Druhý blok je zacílen na  používání hlasu, využívání hudby a prvků muzikoterapie, která podněcuje tvořivou práci s jednoduchými a netradičními nástroji v profesní činnosti i v osobním životě. Nabídne činnosti věnované dechu, hlasu a tělu. Seznámí účastníky s netradičními hudebními nástroji, improvizací a také možností jak relaxovat s hudbou. Blok je veden převážně prožitkově s využíváním velkého množství hudebních nástrojů. Je veden tak, aby se mohli účastni všichni zájemci bez nutné předchozí hudební znalosti.

Termín : 1.- 2.11. 2014

 

Cena: 2 650 Kč  (od 10:00 hod.-18:00 hod. vč.přestávek/16 vyuč.hodin ve 2 blocích)

 

Omezený počet účastníků!

 

Kurz je akreditován MŠMT a MPSV . V rámci akreditace MŠMT je kurz určen především pro speciální pedagogy a psychology  a v rámci MPSV  pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117a Zákona), pracovníky v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona) a sociální pracovníky (dle § 111 Zákona ).

 

Nově garance CZMTA (tj.hodinovou dotaci kurzu si můžete započítat do muzikoterapeutického vzdělání)

Informace a přihlášky na www.creatis.cz