Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Letní kurz muzikoterapie

Anotace kurzu:

 

Kreativní muzikoterapie - metoda Nordoff-Robbins (Matthew Breaden) a Hlas v muzikoterapii (Anna Neuwirthová)

První část kurzu podává vstupní přehled o principech a technikách kreativní muzikoterapie Nordoff-Robbins a umožní účastníkům si je vyzkoušet a získat zkušenosti s hudební improvizací. Počínaje jednoduchými rytmickými cvičeními, přes melodické improvizace s využitím hlasu a hudebních nástrojů provede kurz účastníky ke komplexnější hudební improvizaci, která zapojuje harmonické komponenty. Účastníci se také prakticky seznámí s notačním systémem "Figurenotes" užívaného v kreativní muzikoterapii, který za pomocí barev pomáhá realizovat hru na hudební nástroje.

Druhá část kurzu je zaměřená na hlas a jeho využití v muzikoterapii. K hlasu je přistupováno nejen jako ke komunikačnímu prostředku, ale také k médiu, které má terapeutický rozměr. Tento blok je interaktivní - účastníci si vyzkouší techniky s využitím hlasu, které jsou použitelné ve skupinových i individuálních muzikoterapeutických sezeních a mohou mít přesah také do hudební a hlasové pedagogiky. Důležitým výchozím bodem této práce je chápání hlasu coby odrazu člověka jako bio-psycho-sociálního systému. Na této úrovni může práce s hlasem přinést důležitý prvek sebezkušenosti.

 

O lektorech:

Matthew Breaden  je muzikoterapeut registrovaný Australskou muzikoterapeutickou asociací, který aplikuje Nordoff-Robbins muzikoterapii již od roku 2004, kdy dokončil její studium v Muzikoterapeutickém centru v Sydney. Vystupuje také jako hráč na klávesové nástroje v různých hudebních seskupeních v Austrálii a Evropě a je pedagogem kvalifikovaným k výuce hry na hudební nástroje podle přístupu hudební školy Yamaha (Yamaha Music Foundation). V současnosti participuje na výzkumném projektu zaměřeného na používání notace "Figurenotes" na University of Western Sydney.

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D. se zabývá hlasem a alikvotním zpěvem a jejich využitím v praxi. Pracuje jako muzikoterapeutka v Dětském centru Thomayerovy nemocnice v Praze, v DC Paprsek, ve Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně  a provozuje svou praxi v Integrační MŠ Sulanského. Průběžně spolupracuje také s dalšími institucemi nebo organizacemi - mj. s Mateřským centrem Balónek a občanským sdružením Willík. Je členkou rady Muzikoterapeutické asociace České republiky CZMTA a jednatelkou za CZMTA ve Světové federaci muzikoterapie WFMT.

Info: http://www.czmta.cz/images/anotace-gar-kurzy/Anotace-2015-12.pdf