Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Výcvik v integrativní muzikoterapii

Výcvik v integrativní muzikoterapii

Tříletý výcvik se skládá z 300 hodin teoretické a dovednostní průpravy a 35 hodin supervize. Celý výcvikový program je zaměřený především na získání praktických muzikoterapeutických dovedností využitelných v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a dalších pomáhajících profesích s širokou škálou klientů včetně práce s klienty s těžkým a kombinovaným postižením.

Tento program frekventanti absolvují na pravidelných třídenních setkáních, které se uskuteční 4 x ročně. V posledním roce kurzu bude součástí těchto setkání skupinová supervize v malých skupinách a 5 hodin individuální supervize. K tomu navíc účastníci absolvují závěrečné kolokvium se závěrečnou zkouškou.

Teoretická a dovednostní průprava (celkem 300 hodin):

1. Teoretické přednášky a eseje                                                                                        80 hodin

2. Nácvik metod a prožitkové bloky ve velké skupině                        160 hodin

3. Nácvik metod a prožitkové bloky v malé skupině                            30 hodin

4. Závěrečné kolokvium                                                                                                           30 hodin

 

Teoretická a dovednostní průprava proběhne formou prožitkově vedených seminářů rozvržených do tří let trvání výcviku. V rámci jednotlivých setkání se budeme blíže věnovat konkrétnímu typu klientů - děti, senioři, lidé s postižením, s psychickým onemocněním atd. Součástí této průpravy jsou akreditované kurzy konceptu bazální stimulace a konceptu snoezelen. Výcvik zahrnuje tyto základní tematické okruhy:

 

- Muzikoterapeutické systémy a přístupy v ČR a v zahraničí

- Vliv zvuku a hudby na člověka ve zdraví i nemoci

- Celostní přístup v muzikoterapii

- Muzikoterapie v kontextu sociálních služeb a dalších pomáhajících profesí

- Muzikoterapeutický proces (kontraktování, realizace, dokumentace, ukončení, evaulace)

- Muzikoterapeutické metody a možnost jejich využití u různých klientů

- Muzikoterapie v kontextu expresivních terapií a dalších terapeutických přístupů

- Muzikoterapie ve spojení s konceptem bazální stimulace

- Muzikoterapie ve spojení s konceptem snoezelen

- Muzikoterapie v kontextu komplexní podpory a péče o klienta

- Osobnost terapeuta

- Supervize v muzikoterapii

Závěrečné kolokvium – frekventanti výcviku ve 3. ročníku vypracují kazuistiku vycházející z vlastní muzikoterapeutické praxe, kterou prezentují a obhajují v rámci závěrečného kolokvia. Kazuistika zahrnuje kromě popisu případu i teoretické zarámování a konceptualizaci. Závěrečného kolokvia se účastní celá komunita za účasti lektorů. Vedle obhájení závěrečné práce je smyslem kolokvia sdílení a reflexe zkušeností získaných v rámci výcviku, zážitek procesu integrace a podpoření vlastního terapeutického přístupu absolventů.

Supervize (celkem 35 hodin)

1. skupinová supervize                                                                                                             30 hodin

2. individuální supervize                                                                                       5 hodin

Skupinová supervize proběhne se zkušeným externím supervizorem v posledním roce výcviku. Jejím účelem je především supervize případu pro závěrečnou kazuistiku.

Student dále absolvuje individuální supervizi s jedním supervizorem, záměrem je zejména podpora vytváření osobního terapeutického přístupu.

Supervizní část je personálně i časově oddělena od dovednostní a teoretické části výcviku. Supervize má za cíl provázet a podporovat studenta v jeho klinické praxi, rozšiřovat jeho uvědomění z dané terapeutické situace, minimalizovat jeho neuvědomované emoční reakce, pracovat s protipřenosem.

Složení výcvikového týmu:

Garant výcviku: Mgr. Tomáš Procházka

Lektoři výcviku: Mgr. Tomáš Procházka a Mgr. Zuzana Ouředníčková

Externí lektoři výcviku: Mgr. Jana Fojtíčková, Mgr. Zdeněk Vilímek, Mgr. Hana Studená, Mgr. Anna Horká, Mgr. Svatava Drlíčková, PhDr. Karolína Friedlová, Bc. Renáta Filatova, PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D

Externí supervizor: Mgr. Noemi Komrsková, PhDr. Jana Procházková (supervize lektorského týmu)

 

ETICKÝ KODEX:

Lektoři i supervizoři a účastníci výcviku akceptují etický kodex CZMTA, což stvrdí svým podpisem před začátkem výcviku.

Podmínky přijetí do výcviku:

- minimální věk 22 let

- přihláška obsahující strukturovaný životopis a motivační dopis

- úspěšné absolvování přijímacího pohovoru o osobní motivaci a předpokladech pro výcvik

- přijetí etického kodexu CZMTA

- práce v pomáhající profesi nebo alespoň jasná perspektiva nejpozději do začátku 2. ročníku výcviku (lidé s praxí jsou preferováni)

- vzdělání minimálně SŠ ukončené maturitou

- uzavření smlouvy o výcviku

Podmínky ukončení výcviku:

- absolvování předepsaných hodin

- zpracování tematických esejí zadaných v průběhu výcviku

- vypracování závěrečné kazuistiky

- úspěšné obhájení závěrečné práce

- vyrovnání finančních závazků

 

Předpokládaný termín výcviku: duben 2017 – prosinec 2019

 

Pohovor se zájemci o výcvik se uskuteční 20. a 21. dubna 2017 (Praha). První víkendové setkání je plánované v termínu 9. – 11. června 2017.

 

Cena výcviku:

Cena výcviku je v jednání. Podle dosavadních kalkulací a jednání vychází na 3.500 Kč za jedno třídenní setkání (celkem za tři roky výcviku 42.000). V ceně jsou zahrnuty v rámci výcviku i akreditované kurzy Bazální stimulace, Snoezelen a 30 hodin výcvikové supervize.

 

Platba bude rozdělena do ročních splátek. O konkrétních podmínkách budeme zájemce informovat do konce ledna 2017.

 

Místo konání:

Jednotlivá víkendová setkání se budou konat v Centru sociálních služeb v Tloskově (www.tloskov.cz) a Chatě V Zákoutí v Harrachově. (www.zakoutiharrachov.cz )

Přijímací pohovor pro zájemce o výcvik se uskuteční v Praze

 

Teoretické ukotvení výcviku:

Výcvik v integrativní muzikoterapii je systematickým výcvikovým programem, zaměřeným na proces integrace v muzikoterapii. Lektoři sami vycházejí z asimilativního modelu integrace v muzikoterapii (integrace poznatků z různých směrů do vlastního základního směru). V tomto pojetí integrace nejde o vytváření nové muzikoterapeutické metateorie ani o technický eklekticismus bez teoretického zázemí. Během výcviku si frekventanti osvojují schopnost vlastní integrativní perspektivy jako procesu stále pokračujícího vzdělávání a tvořivosti, které směřují k přístupu „šitému na míru“ konkrétní terapeutické situaci. Výcvik je postaven tak, aby podporoval účastníky ve vytváření vlastního terapeutického přístupu, ve kterém budou integrovat získané a dobře ukotvené teoretické i praktické znalosti. Lektoři jsou vzdělaní v různých směrech a terapeutických přístupech (muzikoterapie, psychodynamická psychoterapie, rodinná a systemická terapie, body terapie, bazální stimulace, biosyntéza) a ve své praxi přirozeně adaptovali integrativní přístup ve své muzikoterapeutické praxi.

 

Kontakt: Mgr. Tomáš Procházka - haros@volny.cz